Obuka za sudske tumače

O nama

Društvo prevoditelja i tumača je organizacija sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Osnovne djelatnosti Društva su:

 • organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, kongrese, tribine i druge stručne skupove o problemima rada;
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;
 • poticanje mladih stručnjaka da se bave proučavanjem jezične problematike;
 • surađivanje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Društva;
 • ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama;
 • izdavanje stručne literature sukladno zakonu.

 Ministarstvo pravosuđa dalo je svoju suglasnost za rad i obavljanje obuke za sudske tumače pri Županijskim sudovima 2019.te godine. (KLASA:710-05/19-01/323; UR BROJ: 514-04-02-03-02/1-19-02).

Prevoditelji i sudski tumači moraju stalno raditi na svojim vještinama, kako samostalno tako i kroz specijalizirane radionice i obuku. Službeni programi se mogu naći na fakultetima, ali postoje i rijetki programi i radionice koji se periodički odvijaju.

Prevoditelji svakako ne smiju zapustiti svoj materinji jezik koji također treba stalno usavršavanje. Jedan je od ciljeva Društva uspostavljanje stalne suradnje s državnim institucijama i aktivno sudjelovanje u rješavanju pitanja i problematike rada tumača/prevoditelja, te pripremanje i davanje stručnog mišljenja tijekom takve suradnje.

Postupak imenovanja

Kako biste postali sudskim tumačem, prije svega treba pokrenuti postupak za imenovanje. To činite sami – slanjem zahtjeva nadležnom županijskom sudu. Zahtjev možete poslati poštom, no morate ga vlastoručno potpisati. Predlažemo da usmeni dio ispita na sudu polažete tek nakon što odslušate obuku.

Preporučujemo Vam da se sudu obratite izravno, tj. da svoj zahtjev urudžbirate kod referenta koji je nadležan za sudske tumače, kako biste bili sigurni da ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, koja prema odredbama važećega Pravilnika o stalnim sudskim tumačima uključuje:

 1. zahtjev za imenovanjem stalnim sudskim tumačem
 2. životopis
 3. domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku izvornika),
 4. uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca – izdaje ga nadležni općinski sud,
 5. dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi – diplomu fakulteta (ovjerenu presliku izvornika),
 6. dokaz o poznavanju jezika:
  • ako je podnositelj zahtjeva diplomirao jezik za koji želi postati sudskim tumačem, ovaj je preduvjet ispunjen;
  • ako podnositelj to nije učinio, valja priložiti svjedodžbu priznatoga ispita o poznavanju jezika, i to C2 razine prema Europskom referentnom okviru;
  • ako je izvornik izdan na stranom jeziku, podnositelj zahtjeva prilaže ovjerenu presliku izvornika prevedenu na hrvatski jezik.
  • rješenje za imenovanje stalnim sudskim tumačem utvrđuje nadležni Sud, kojemu se stoga valja obratiti u slučaju nedoumica.
 7. uplatiti 300,00 kn sudske pristojbe, prema uputi suda.

Pri predaji dokumentacije možete naznačiti referentu da ste već odabrali udrugu u kojoj želi pohađati obuku (odabirete Društvo prevoditelja i tumača).

Ako ne postoje prepreke za imenovanje, nadležni županijski sud dostavlja kandidatovu dokumentaciju udrugama koje se bave obukom sudskim tumača. Kandidat potom odabire udrugu ovlaštenu za izvođenje obuke za buduće sudske tumače te, u dogovorenom terminu, pohađa obuku. Ako je referent obaviješten da je kandidat odabrao udrugu te dogovorio obuku, ovaj se korak može i preskočiti.

Obuka za sudske tumače je dvodijelni program: obuku otvaraju opća predavanja, a završavaju jezična predavanja (jezične se vježbe slušaju zasebno za svaki jezik). Polaznicima obuke osigurani su radni materijali koji uključuju građu koju izlažu naši predavači, korišteno ključno nazivlje na hrvatskom odnosno stranom jeziku te materijale.

Odabrana udruga po završetku obuke te pohađanju hospitacije* šalje potvrdu nadležnom županijskom sudu da je kandidat pohađao i završio obuku.

*Hospitacija je dodatna obuka budućeg sudskog tumača u trajanju od 5 sati koju on(a) dogovara s bilo kojim aktualno imenovanim sudskim tumačem. Podrazumijeva rad na uvezivanju i opremanju prijevoda te slične, manje i posve praktične zadatke.

Cijena obuke za jednojezične kandidate iznosi 2.800,00 kn. Za višejezične se kandidate cijena obuke uvećava za 1.000,00 kn po jeziku.

Cijenu obuke moguće je podmiriti jednokratno ili u najviše 2 rate, u kojem slučaju potpisujete ugovor o obročnoj otplati. Svoje mjesto na obuci rezervirate uplatom prve rate ili dijela školarine prije početka obuke.

U cijenu su uračunati svi materijali potrebni za uspješno pohađanje obuke (građa s predavanja i materijali za prevođenje, pribor za vođenje bilježaka) te svi mogući nastali troškovi u vezi sa pohađanjem (jelo i piće uključeno u stanke za kavu). Cijena također uključuje polugodišnje članstvo u našoj Udruzi koje se aktivira danom Vašega imenovanja.

Kandidati koji nemaju diplomu pravnoga fakulteta dužni su položiti ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. Polaznicima naše obuke osigurana je skripta koja im može pomoći u pripremi ispita, ali i poslužiti kao iscrpan podsjetnik na pravne odredbe i korišteno nazivlje.

Predlažemo našim kandidatima da prvo odslušaju obuku, a tek onda pristupe polaganju usmenog ispita na nadležnom sudu.

Kandidat koji je ispunio sve preduvjete pristupit će davanju prisege u terminu koji odredi nadležni županijski sud te će biti imenovan stalnim sudskim tumačem za odabrani jezik.

Što se imenovanja tiče, koliko su česta ovisi o pojedinom županijskom sudu – stoga svojim polaznicima preporučujemo da se, pri planiranju obuke, raspitaju na nadležnom sudu ima li u planu održati imenovanje stalnih sudskih tumača, i ako da, kada (datum može biti točan ili okviran). Cilj je svakoga polaznika, dakako, ispuniti sve gore navedene preduvjete za imenovanje datuma (ili vremenskog okvira) koji je nadležni sud naveo.

Nakon što položi prisegu, novoimenovani tumač treba zaprimiti rješenje suda o svom imenovanju. S dobivenim rješenjem potom daje izraditi pečat te natpisnu ploču, a o svom je trošku dužan nabaviti i dnevnik prijevoda i ovjera. Dnevnik prijevoda i ovjera možete naručiti i kod nas u sklopu udruge.

Prijavite se

Politika privatnosti

Kontakt

DRUŠTVO PREVODITELJA I TUMAČA
BRUNE BUŠIĆA 25
10 000 ZAGREB

OIB: 25548930824